Logo-Bellevue

OPLEVERINGSPROCEDURE

Wanneer de woning gereed is krijgt u schriftelijk bericht over de definitieve datum van oplevering. Dit bericht ontvangt u ongeveer vier weken voor die datum. Tegelijkertijd zenden wij u de eindafrekening, dat wil zeggen de laatste termijn en een opgave van de rente over de eventueel niet tijdig betaalde termijnen. Wanneer u de eindafrekening heeft betaald en de woning op uw naam is overgeschreven (oftewel getransporteerd), wordt op de afgesproken datum de woning aan u opgeleverd en de sleutels aan u overhandigd. Dit betekent dat 100% van de aanneemsom in bezit van de ondernemer moet zijn, inclusief eventueel verschuldigde rente en meerwerk nota’s. Na drie maanden vindt de controle plaats van de gemelde (verborgen) gebreken, waarna de in depot gestorte 5% wordt vrijgegeven.

De opleveringsprocedure is als volgt:
1. Vooropname Woningstichting Den Helder
2. Oplevering aan de aanstaande eigenaar
Na drie maanden vindt er controle van de gemelde (verborgen) gebreken plaats. Bij de vooropname door Woniningstichting Den Helder wordt de gehele woning geïnspecteerd, eventuele verbeterpunten worden dan op voorhand hersteld. Hierbij is geen koper aanwezig. Een week na de vooropname vindt de oplevering aan de aanstaande eigenaar plaats. Bij de oplevering zijn aanwezig:
De eventueel geconstateerde gebreken worden genoteerd op het opleveringsformulier, dat door eerder genoemde aanwezigen wordt ondertekend. Indien u als koper niet wenst te tekenen worden er geen sleutels aan u afgegeven. Op dit formulier worden tevens de standen van de elektra- en watermeter genoteerd, indien deze reeds op uw naam in de woning zijn aangebracht. De aannemer zal op uw meter de techniek en apparaten van uw woning in bedrijf stellen. De hoofdaannemer dient zorg te dragen dat binnen vijftien werkbare dagen na ondertekening van het opleveringsformulier de hierop opgenomen gebreken zijn verholpen. Deze termijn kan worden overschreden, indien zich onwerkbare weersomstandigheden voordoen dan wel indien voor de uitvoering van de betreffende herstelwerkzaamheden materialen niet tijdig geleverd kunnen worden als gevolg van levertijden. Over deze zaken zal in overleg met de bewoner een afspraak worden gemaakt met betrekking tot de datum van herstel.

Indien er geen gebreken worden geconstateerd ondertekent u als koper een verklaring waarmee de in borgstelling gestorte 5% wordt vrijgegeven. Dit gebeurt eveneens na herstel van de geconstateerde gebreken. Overige gebreken, welke na de oplevering en sleutelopdracht naar voren komen en die redelijkerwijs bij de oplevering en sleuteloverdracht te constateren waren, worden niet meer door ons geaccepteerd. Dit geldt voornamelijk voor beschadigingen van schilderwerk, glas, keukeninrichting, sanitair, tegelwerk en/of overige wand- en vloerbedekking en/of overige wand- en plafondafwerking. Drie maanden na datum oplevering vindt er een eindcontrole (2e oplevering) plaats op basis van verborgen gebreken die niet bij oplevering waren te constateren. Hiervoor krijgt u een schriftelijk verzoek om door middel van een briefje
kenbaar te maken of er zulke gebreken in uw woning aanwezig zijn en waar die zich bevinden. Dit om de eindcontrole doelgericht
te laten verlopen. Gebreken die binnen een termijn van drie maanden na oplevering (onderhoudstermijn) bij bewoning naar voren komen dienen binnen deze termijn schriftelijk door u te worden gemeld aan:

Woningstichting Den Helder, Helder Vastgoed Onderhoud
Energieweg 3a
1785 AD Den Helder
E-mail: kcc@wsdh.nl

De gemelde klachten zullen door ons worden beoordeeld en binnen één week na ontvangst behandeld worden. Hierover wordt u door de onderhoud- en klachtenafdeling van de aannemer in kennis gesteld. Indien zich onverhoopt gebreken voordoen die zo urgent zijn dat verder uitstel van herstel redelijkerwijs niet aanvaardbaar is dan zullen deze uiteraard zo spoedig mogelijk worden verholpen. Bij kleine onvolkomenheden moet u met een belangrijk ding rekening houden: een woning wordt gebouwd uit “levende” materialen. Materialen die nog kunnen gaan ”werken” zoals dat in bouwtermen heet. Voor kleine krimpnaden in kalkzandsteen en lichte scheidingswanden kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Klachten na de onderhoudstermijn en de garantieperiode kunnen schriftelijk of telefonisch gemeld worden aan:

Woningstichting Den Helder, Helder Vastgoed Onderhoud
Energieweg 3a
1785 AD Den Helder
E-mail: kcc@wsdh.nl

- Aan de realisatie van "BELLEVUE" werken -

OntwikkelaarLogo-Woningstichting
ARCHITECTLogo-Attika
AANNEMERLogo-Dozy
VERKOOPINFORMATIELogo-Colthof
CONSTRUCTEURLogo-Berkhout
NOTARISLogo-Notarissencombinatie