Page 27

Brochure_Bellevue_LR

KOPERSINFORMATIE | Bellevue De gemelde klachten zullen door ons worden beoordeeld en binnen één week na ontvangst behandeld worden. Hierover wordt u door de onderhoud- en klachtenafdeling van de aannemer in kennis gesteld. Indien zich onverhoopt gebreken voordoen die zo urgent zijn dat verder uitstel van herstel redelijkerwijs niet aanvaardbaar is dan zullen deze uiteraard zo spoedig mogelijk worden verholpen. Bij kleine onvolkomenheden moet u met een belangrijk ding rekening houden: een woning wordt gebouwd uit “levende” materialen. Materialen die nog kunnen gaan ”werken” zoals dat in bouwtermen heet. Voor kleine krimpnaden in kalkzandsteen en lichte scheidingswanden kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Klachten na de onderhoudstermijn en de garantieperiode kunnen schriftelijk of telefonisch gemeld worden aan: Woningstichting Den Helder, Helder Vastgoed Onderhoud Energieweg 3a 1785 AD Den Helder E-mail: kcc@wsdh.nl OPTIES / MEER- EN MINDERWERK Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid de woning op onderdelen te wijzigen en meer naar uw persoonlijke wensen in te vullen. Geeft u dit echter wel in een zeer vroeg stadium aan bij de aannemer zodat eventuele meerkosten tot een minimum beperkt kunnen blijven. § Veelal wordt door de aannemer gewerkt met vaste onderaannemers voor tegelwerk, elektra, loodgieterswerk en sanitair. § Met deze onderaannemers is een inspanningsverplichting aangegaan opdat deze bedrijven onderdelen kunnen leveren en aanbrengen voor de oplevering. Voor het tekenen van een overeenkomst is een prijsoverzicht beschikbaar. Indien u onderdelen in uw woning wilt laten wijzigen dient u contact op te nemen met de aannemer. Deze tekent in overleg met u uw wensen in. Van deze wijzigingen ontvangt u in tweevoud een offerte met een meer- of minderbedrag. Één offerte is voor uw eigen administratie en de andere dient u getekend voor akkoord retour te zenden aan de aannemer. Pas na ontvangst van de getekende offerte wordt uw opdracht verwerkt. Let op: Op de offerte staat een einddatum. Deze datum hangt samen met de voortgang van de bouw, na deze gestelde datum komt de offerte derhalve te vervallen. Meer- / minderwerkoffertes worden uitsluitend uitgebracht na het tekenen van het koopcontract. De betalingen geschieden als volgt: § 25% bij opdracht meerwerk; § 25% bij uitvoering; § 50% voor sleuteloverdracht *. * Let wel: alle openstaande meerwerken dienen bij de laatste bouwtermijn te zijn voldaan, daar anders geen oplevering dan wel sleuteloverdracht kan plaatsvinden. Schade, meerkosten of onuitvoerbaarheid door te late betalingen zijn voor rekening van de koper, respectievelijk moeten door de koper worden aanvaard. Inzake project Bellevue bestaande uit 7 herenhuizen Woningstichting Den Helder in samenspraak met de aannemer reeds een optielijst opgesteld, deze wordt separaat door de makelaar afgegeven. GEBRUIKSHANDLEIDING Bij de oplevering van de woning ontvangt de koper een gebruikshandleiding waarin onder andere is opgenomen: § De te volgen procedure direct na de oplevering; § Aanwijzing voor ingebruikname de woning; § Instructies voor het gebruik en de bediening van de installaties; § Advies voor onderhoud van buitenschilderwerk; § Revisietekeningen van de technische installaties; § Garanties. GESCHILLEN Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen partijen onverhoopt een geschil ontstaat dat niet in minnelijk overleg kan worden opgelost zal dat geschil in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Alkmaar. DISCLAIMER De verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, welke onder andere zijn verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan alsmede gemeentelijke instanties. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Woningstichting Den Helder is gerechtigd tijdens de ontwikkeling en (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning. Deze wijzigingen zullen geen recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. De op de tekeningen aangegeven maten zijn “circa maten”. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking. 27 7 WONINGEN Bellevue Den Helder


Brochure_Bellevue_LR
To see the actual publication please follow the link above