Page 26

Brochure_Bellevue_LR

KOPERSINFORMATIE | Bellevue DATUM VAN LEVERING Voor de datum van ondertekening van de notariële akte van levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde, bedrag is aangegeven. Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris zal ontvangen van u of uw geldverstrekker. Indien u een deel van de koopsom uit eigen middelen betaalt, wordt ervan uitgegaan dat u eerst uw eigen middelen aanspreekt en daarna de geldlening. Het bedrag van de geldlening blijft zolang in depot bij de financier. Zolang het depot niet wordt aangesproken, bent u in de regel geen rente aan de financier verschuldigd. Op de datum van levering worden normaliter twee akten getekend, namelijk: § De akte van levering van de grond aan de koper; § De hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de financier ontvangt. BIJKOMENDE KOSTEN Bijkomende kosten voor u kunnen zijn: § Notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; § Afsluitprovisie en/of eventuele andere kosten van de financiering. Indien al met de bouw is gestart en de ondertekening van de notariële akte van levering daarna heeft plaatsgevonden, bent u rente verschuldigd vanaf de aanvang van de bouw, alsmede de eventuele daarna vervallen bouwtermijnen in verband met de voortgang van de bouw. ACHTERLIGGEND (EIGEN) TERREIN Het buitenterrein achter de woningen wordt eigendom van alle eigenaren van de zeven te bouwen woningen. Dit zal notarieel middels een zogenaamde akte van mandeligheid juridisch worden geregeld. iedere eigenaar van een woning mag op het buitenterrein één auto stallen. Het buitenterrein zal via een tweetal afsluitbare poorten bereikbaar zijn. De kosten aan het onderhoud van het buitenterrein en de afsluitbare poorten, alsmede de kosten van vernieuwing komen voor gezamenlijke rekening van de eigenaren van de zeven te bouwen woningen. TERMIJNNOTA’S NA HET TRANSPORT De nota’s van de bouwtermijnen, die u ontvangt via een termijnoverzicht nadat u bij de notaris bent geweest,worden op uw aan- De eventueel geconstateerde gebreken worden genoteerd op het opleveringsformulier, dat door eerder genoemde aanwezigen wordt ondertekend. Indien u als koper niet wenst te tekenen worden er geen sleutels aan u afgegeven. Op dit formulier worden tevens de standen van de elektra- en watermeter genoteerd, indien deze reeds op uw naam in de woning zijn aangebracht. De aannemer zal op uw meter de techniek en apparaten van uw woning in bedrijf stellen. De hoofdaannemer dient zorg te dragen dat binnen vijftien werkbare dagen na ondertekening van het opleveringsformulier de hierop opgenomen gebreken zijn verholpen. Deze termijn kan worden overschreden, indien zich onwerkbare weersomstandigheden voordoen dan wel indien voor de uitvoering van de betreffende herstelwerkzaamheden materialen niet tijdig geleverd kunnen worden als gevolg van levertijden. Over deze zaken zal in overleg met de bewoner een afspraak worden gemaakt met betrekking tot de datum van herstel. Indien er geen gebreken worden geconstateerd ondertekent u als koper een verklaring waarmee de in borgstelling gestorte 5% wordt vrijgegeven. Dit gebeurt eveneens na herstel van de geconstateerde gebreken. Overige gebreken, welke na de oplevering en sleutelopdracht naar voren komen en die redelijkerwijs bij de oplevering en sleuteloverdracht te constateren waren, worden niet meer door ons geaccepteerd. Dit geldt voornamelijk voor beschadigingen van schilderwerk, glas, keukeninrichting, sanitair, tegelwerk en/of overige wand- en vloerbedekking en/of overige wand- en plafondafwerking. Drie maanden na datum oplevering vindt er een eindcontrole (2e oplevering) plaats op basis van verborgen gebreken die niet bij oplevering waren te constateren. Hiervoor krijgt u een schriftelijk verzoek om door middel van een briefje kenbaar te maken of er zulke gebreken in uw woning aanwezig zijn en waar die zich bevinden. Dit om de eindcontrole doelgericht te laten verlopen. Gebreken die binnen een termijn van drie maanden na oplevering (onderhoudstermijn) bij bewoning naar voren komen dienen binnen deze termijn schriftelijk door u te worden gemeld aan: Woningstichting Den Helder, Helder Vastgoed Onderhoud Energieweg 3a 1785 AD Den Helder E-mail: kcc@wsdh.nl vraag door de financierder (doorgaans de hypotheekbank) betaald uit het depot. OPLEVERINGSPROCEDURE Wanneer de woning gereed is krijgt u schriftelijk bericht over de definitieve datum van oplevering. Dit bericht ontvangt u ongeveer vier weken voor die datum. Tegelijkertijd zenden wij u de eindafrekening, dat wil zeggen de laatste termijn en een opgave van de rente over de eventueel niet tijdig betaalde termijnen. Wanneer u de eindafrekening heeft betaald en de woning op uw naam is overgeschreven (oftewel getransporteerd), wordt op de afgesproken datum de woning aan u opgeleverd en de sleutels aan u overhandigd. Dit betekent dat 100% van de aanneemsom in bezit van de ondernemer moet zijn, inclusief eventueel verschuldigde rente en meerwerk nota’s. Na drie maanden vindt de controle plaats van de gemelde (verborgen) gebreken, waarna de in depot gestorte 5% wordt vrijgegeven. De opleveringsprocedure is als volgt: 1. Vooropname Woningstichting Den Helder 2. Oplevering aan de aanstaande eigenaar Na drie maanden vindt er controle van de gemelde (verborgen) gebreken plaats. Bij de vooropname door Woniningstichting Den Helder wordt de gehele woning geïnspecteerd, eventuele verbeterpunten worden dan op voorhand hersteld. Hierbij is geen koper aanwezig. Een week na de vooropname vindt de oplevering aan de aanstaande eigenaar plaats. Bij de oplevering zijn aanwezig: § U als koper; § Een vertegenwoordiger van Woningstichting Den Helder; § Eventueel op uw verzoek en voor uw eigen rekening een vertegenwoordiger van de Vereniging Eigen Huis dan wel een soortgelijke adviseur. Bellevue Den Helder 7 WONINGEN 26


Brochure_Bellevue_LR
To see the actual publication please follow the link above