Page 25

Brochure_Bellevue_LR

KOPERSINFORMATIE | Bellevue U kunt ervan overtuigd zijn dat wij, indien u besluit een woning van ons te kopen, alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. De woningen worden (af)gebouwd conform de desbetreffende technische omschrijving en tekeningen naar de eis van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven. Onderstaand geven wij u algemene kopersinformatie. BOUWPLAN Het ontwikkelen van een bouwplan is een voortdurend proces waarbij, naarmate dit proces vordert, een steeds verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaatsvindt. De situatietekening die in de brochure is opgenomen, betreft in nagenoeg alle gevallen een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. Uitdrukkelijk wijzen wij u erop dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een bestemmings KOPERSINFORMATIE of uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. KAVEL EN SITUATIE Na oplevering zal door het kadaster de definitieve inmeting van de kavel worden verzorgd. Het meer of mindere hierin is niet verrekenbaar en geeft geen recht tot ontbinding van de koop- en aannemingsovereenkomst. Maatafwijkingen in de situatie geven eveneens geen recht tot ontbinding van de koop- en aannemingsovereenkomst. MAATVOERING EN MATERIAALKEUZE Kleine wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze, die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, evenals wijzigingen ter voldoening aan de overheidseisen en voorschriften, worden uitdrukkelijk voorbehouden. De verkoper heeft het recht af te wijken van het in de technische omschrijving gestelde, indien dit architectonisch of technisch gewenst is, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in de brochure opgenomen artist impressies van de betreffende woningen. Deze tekeningen en de maquette dienen enkel ter illustratie; om u een idee te geven van het uiterlijk van de woningen. De exacte gevelkleuren worden door de architect in de kleur- en materiaalstaat (nader) vastgesteld. VERZEKERINGEN Tijdens de bouw zijn de woningen door Woningstichting Den Helder verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade, middels een zogenaamde doorlopende CAR verzekering. Na de oplevering is de woning voor uw eigen risico. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk uw woning vanaf de opleveringsdatum te verzekeren. VRIJ OP NAAM (V.O.N.) De woning wordt “Vrij op naam” aan u verkocht. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het kopen van de woning in de koop-/ aanneemsom zijn opgenomen. § De notariskosten inzake levering-/ eigendomsakte; § BTW (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend); § De kosten van de kadastrale inmeting. Tevens zijn in de koop-/ aanneemsom de volgende kosten opgenomen: § De grondkosten; § De bouwkosten; § Het architectenhonorarium; § De verkoopkosten; § De gemeentelijke leges; § De aanlegkosten t.b.v. NUTS zoals elektra, gas, water, riolering. De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet in de koop-/ aanneemsom begrepen. Deze eenmalige kosten kunnen zijn: § De kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten etc.); § Rente over de grondkosten en eventueel reeds vervallen termijnen van de aanneemsom; § De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; § Aansluitkosten voor levering van verwarming, water, elektra, telefoon en CAI. Nadat u de koop-/ aannemingsovereenkomst heeft getekend, ontvangt u als regel binnen enkele dagen een kopie van de akte. U dient vervolgens zo spoedig mogelijk de financiering te regelen. De transportdatum zal nader worden bepaald. GARANTIE Woningstichting Den Helder staat garant voor de kwaliteit van de woningen. Woningstichting Den Helder garandeert dat uw woning zonder extra kosten wordt afgebouwd. § Indien tijdens de bouw zou blijken dat de bouwondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft u niet met een half afgebouwde woning zitten; § De garantietermijnen op de diverse bouwonderdelen zijn vastgelegd in het bouwbestek. Het bouwbestek is gewaarmerkt en gedeponeerd bij Notarissencombinatie Den Helder; § Bij de oplevering van de woning wordt een lijst verstrekt met daarop aangegeven welke garantietermijnen gelden op welke bouwonderdelen. DE HYPOTHEEK Voor het kopen van een woning heeft u geld nodig. De meeste mensen lenen dit geld, of een deel hiervan, en de woning staat als onderpand tegenover de lening, de zogenaamde hypotheek. De hypotheek komt tot stand door het passeren van de hypotheekakte bij de notaris. Daar gaat het aanvragen van een offerte en dergelijke aan vooraf. Omdat er diverse hypotheekvormen zijn, is het belangrijk om u goed te laten voorlichten, want u gaat voor langere tijd financiële verplichtingen aan en deze dienen bij uw persoonlijke leefomstandigheden te passen. U bent volledig vrij in uw keuze van hypotheekverstrekker. Kosten voor de hypotheek en hypotheekakte zijn voor uw eigen rekening. 25 7 WONINGEN Bellevue Den Helder


Brochure_Bellevue_LR
To see the actual publication please follow the link above